โครงการเสนอแนะพื้นที่แห่งความสุข

THE INTERIOR DESIGN PURPOSE PROJECT FOR HAPPINESS SPACE

Apinya Buakhom

นางสาวอภิญญา บัวขม

Advisor: อ.ชานนท์ วาสิงหน


Concept

เป็นการเชื่อมโยงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมนุษย์นั้นไม่ใช้สิ่งของหรือหุ่นยนต์ที่จะต้องทำงานผ่านกระบวนการความคิด100เปอร์เซ็นต์ เราจึงได้สร้างสภาวะความเป็นเนื้อแท้นั้นขึ้นผ่านความรู้สึก เพื่อให้เกิดสภาวะกายธรรมชาติทั้งการ เดิน ยืน นั่ง นอนอิริยาบถต่าง ๆตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสบายในการใช้งานของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ สหมือนเป็นการถอดกรอบของมนุษย์ที่เป็นอยู่ประหนึ่งเป็นการถอดกรอบของมนุษย์ที่เป็นอยู่ประหนึ่งเป็นการคืนมนุษย์สู่ความเป็นมนุษย์