โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์หมอลำ

THE INTERIOR DESIGN PROJECT OF THE MOR LAM MUSEUM

Panuwat Sornchaipoom

นายภานุวัฒน์ สอนชัยภูมิ

Advisor: อ.อานนท์ พรมศิริ


Concept

แนวความคิดในการออกแบบได้มาจากการวิเคราะห์คำตั้งต้นว่า “ลำ-แคน”“ลำ” หมายถึง การขับร้อง คือ การนำเอาเรื่องราวในวรรณคดีมาขับร้องเป็น บทกลอนทำนองทีเป็นภาษาอีสาน“แคน” หมายถึง เครื่องเป่าหรือเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคอีสานที่ใช้เป่าให้เกิดท้วงทำนองที่ไพเราะ“ลำ-แคน” หมายถึง การขับร้องหมอลำที่ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน แคน เข้ามาประกอบในการขับร้องให้เกิดจังหวะและท้วงทำนองที่ไพเราะสนุกสนานแก่ผู้รับชมและรับฟัง

Design