โครงการเสนอแนะ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง

THE INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT OF CITY’S AGRICULTURE LEARNING CENTER

Junjeera Thongmak

นางสาวจันทร์จีรา ทองมาก

Advisor: อ.นุชจรี ศิริชัย


Concept

“วิถีของเกษตรอินทรีย์ เป็นวิถีแห่งการเคารพพึ่งพิงธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกลมกลืนกับชีวิตของชุมชนพื้นฐานของสังคมไทย” การออกแบบโครงการโดยใช้แนวคิดวิถีเกษตรระหว่างรูปแบบของเกษตรพื้นฐาน และรูปแบบของเกษตรชุมชนเมือง ในการออกแบบจึงนำบางส่วนที่สำคัญมาใช้ในการออกแบบโครงการดังนี้

- รูปแบบของเกษตรพื้นฐาน ใช้เรื่องของเกษตรที่สอดคล้องกับวิถีและภูมิปัญญาของชาวบ้านรวมถึงการพึ่งพิงธรรมชาติและอาศัยกลไกธรรมชาติในการทำการเกษตร

- รูปแบบของเกษตรในชุมชนเมือง เมื่อคนเมืองมีความคิดอยากริเริ่มการทำเกษตร การออกแบบจะใช้เรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของคนเมืองและการลดใช้พลังงาน

Design