โครงการเสนอแนะออกแบบภายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จังหวัดเชียงใหม่

THE INTERIOR DESIGN PROJECT OF THAILAND CREATIVE & DESIGN CENTER (TCDC) @CHIANG MAI

Napat Nawapadol

นางสาวณภัทร นวปฎล

Advisor: อ.ขวัญพร บุนนาค


Concept

เนื่องจากเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้การออกแบบ หรือ TCDC เชียงใหม่ จึงได้ใช้แนวคิดในการออกแบบที่ยังคงถึงเอกลักษณ์ล้านนาของเชียงใหม่ ออกแบบให้พื้นที่มีบรรยากาศที่ต้อนรับ โดยการออกแบบตกแต่งในสไตล์ Modern ผสมผสานกับเอกลักษณ์ท้องถิ่นของเชียงใหม่

จากทฤษฎี คอนสตรัคติวัสต์ (Constructivist Theory) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกินการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนนำเอาองค์ความรู้นั้นไปปรับใช้ให้เหมาะสมแก่ตนเอง จึงเกิดเป็นแนวความคิดว่า จะทำอย่างไรให้ผู้ที่เข้ามาในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ทีซีดีซี (TCDC) นั้นได้ซึมซับความรู้จากสิ่งรอบข้างโดยที่เราไม่บังคับ ผู้จัดทำจึงออกแบบและสร้างทุกๆพื้นที่นั้นให้สามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านทางความรู้สึก พฤติกรรมของผู้เรียน เช่น เดิน นั่ง นอน ทำงาน เป็นต้น ทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์เกิดความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมต่างๆจึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ “เพลิน”