ผู้สูงอายุ : ที่อยู่อาศัยของผู้เกษียณอายุ

SENIOR : SENIOR RETIREMENT HOME

DISARAPON SRITHONG

นางสาวดิศราภรณ์ ศรีทอง

Advisor: อ.ภาวิณ สุทธินนท์


Concept

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรม กิจกรรม การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม คือ ใช้การสัมผัสในการเปลี่ยนแปลงของระนาบแนวตั้ง แนวนอน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่ของผู้สูงอายุ space elderly แนวความคิดในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจึงให้ความสำคัญเน้นในด้านการรับรู้ การเคลื่อนที่ และที่ว่าง โดยคำนึงเรื่องพื้นที่ใช้สอยให้มากที่สุดที่เกิดจากกิจกรรม สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ จึงเกิดรูปทรง