การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

Learning for Elderly

Thitima Duangwanthong

นางสาว ฐิติมา ดวงวันทอง

Advisor: ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล


Concept

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการลดลงของอัตราการเกิดและอัตราการตาย ทำให้ “ภาวะ ประชากรสูงอายุ” ในประเทศไทยสูงขึ้น และส่งผลให้สังคมไทยเข้า“สังคมผู้สูงอายุ” ข้อมูลนี้ที่บ่งบอกว่า จำเป็นต้องมีการพัฒนา หรือเสริมศักยภาพของประชากรสูงอายุนี้ให้เป็นผู้ที่ มีความพร้อมทั้งด้านกาย จิต ปัญญา สังคม จิตวิญญาณ การมีส่วนร่วม และความมั่นคง การเลงเห็นถึงความสำคัญของสิทธิในการเรียนรู้และการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุไทยให้เป็น “ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ” และมีศักยภาพที่ช่วยเหลือตนเองในสังคมต่อไป

การศึกษาวิทยานิพนธ์ ศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งผลการศึกษารวบรวมข้อมูลจึงออกมาเป็น โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีลักษณะเป็นโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุ เปิดสอนแก่ผู้สูงอายุในชุมชน และผู้สูงอายุทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ ภายในโครงการมีเรียน 3 หลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักสูตร 7 วัน 14 วันและ 30 วัน โดยเนื้อหาที่จัดสอนจะเป็นไปในรูปแบบของกิจกรรมทางการเกษตร หัตถกรรมและการขาย โดยเรียนในรูปแบบของการเรียนแบบบูรณาการครบวงจร ซึ่งจะเป็นการเรียนแบบเน้นให้ผู้เรียนศึกษาและลงมือทำด้วยตนเอง โดยมีกิจกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ โดยกิจกรรมหลักของโครงการคือการเกษตร ซึ่งจะมีแปลงเกษตรกรรมอยู่ภายในทั่วโครงการและนำมาเป็นจุดเด่นสำหรับโครงการนี้ มีพื้นที่ส่วนกิจกรรมหัตถกรรมต่างๆเช่น ทอผ้า จักสาน ปั้นดินเผา แกะสลักทำอาหารและวาดเขียน รวมถึงพื้นที่กิจกรรมการขายผลผลิตจากภายในโครงการด้วย ลักษณะรูปลักษณ์ของโครงการมาจากบ้านเรือนในชุมชน เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชน จึงออกแบบให้มีลักษณะของหลังคาที่เกิดจากการลดทอนมาจากบ้านเรือนในชุมชน