ชีวิต แสงและที่ว่าง : ลานชุมชน,เจ้าพระยา,กรุงเทพมหานคร

Life, Light and space : Courtyard of Light at Chaophaya Bangkok

TANAPORN RUNGWITAYAKARN

นางสาวธนพร รุ่งวิทยาการ

Advisor: อ.จรรยา ผลประเสริฐ


Concept

ศึกษาเรื่องแสงที่มีผลกับคนไทย ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และการโคจรของโลกทำให้เกิดน้ำขึ้น-น้ำลงและสะท้อนการเป็นอยู่ของคนไทยที่อาศัยอยู่กับน้ำ ดวงจันทร์กับการนับเวลาที่เป็นความเชื่อตามประเพณีของคนไทย ทำให้เกิดแนวคิดของและที่ตั้งโครงการ วิเคราะห์จาก พื้นที่วิถีชีวิตเดิมของคนไทยที่เป็นสายน้ำหลักคือแม่น้ำเจ้าพระยา แนวความคิดหลักของโครงการนี้คือ การศึกษาเรื่องที่ว่างการเกิดเงาที่เกิดจากเส้นสายในการวิเคราะห์ของเนื้อหาที่ศึกษาจากการวิเคราะห์เส้นแนวแกนดวงจันทร์การเคลื่อนที่ตามการนับเวลาของจันทรคติ และเส้นหลักของแกนทิศในทิศทางของดวงอาทิตย์ เพื่อนำมาสร้างระนาบและที่ว่างที่เกิดขึ้นบนงาน ทำให้เกิดพื้นที่ลานของชุมชนที่มีความหมายของเส้นแต่ละเส้น ที่เกี่ยวโยงกับการใช้งานและประเพณีของคนไทยอีกด้วย