พื้นที่ของผู้สูงอายุ

Space for elderly

Pongmonta Kesonpaiboon

นางสาวพงษ์มณฑา เกษรไพบูลย์

Advisor: ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล


Concept

ได้แนวคิดจากการสร้างสุขภาพกายและใจ (Body and Mind) ที่ดีให้กับผู้สูงอายุ จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการสังคม ความเห็นคุณค่าตัวเอง จึงได้แนวคิดเรื่องของสังคม การสร้างปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดสังคมกับผู้สูงอายุได้ ทำให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ดูแลกันและกัน จึงได้แนวคิดคำว่า “หมู่บ้านสุขภาพ” โดยเป็นพื้นที่ของผู้สูงอายุที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากนี้Program นี้ยังสามารถเข้าได้กับทุกบริบท หรือสังคมทุกแบบ ทั้งสังคมเมืองหรือชนบท บริบทที่เป็นแนวราบ และบริบทที่เป็นแนวตั้ง โดยใช้ กิจกรรม ที่ว่าง การรับรู้ พื้นที่ใช้สอย เป็นตัวเชื่อมโดยมีคุณสมบัติที่สามารถยืดหยุ่น เคลื่อนที่ เคลื่อนไหวได้ในรูปแบบของ Dynamic ซึ่งเมื่อนำไปใช้กับบริบทนั้นๆ ก็จะมีเรื่องของรูปแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย