เศรษฐกิจพอเพียง : หมู่บ้านมั่นคง

SUFFICIENCY ECONOMY : STABLE VILLAGE

NUTTASORN PATKESORN

นางสาวนัฏฐสรณ์ แพทย์เกษร

Advisor: อ.ภาวิณ สุทธินนท์


Concept

แนวความคิดหลักของโครงการ คือเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่ชี้แนวทางในการ ดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับภาค โดยให้ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง สามารถ อุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง อยู่ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง ให้ พอมีพอกินพึงพาตนเองได้ จึงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยใน การออกแบบที่อยู่อาศัย ของชาวประหล่องที่โดนไล่ที่เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานในเขตป่าสงวน ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและ มี อาชีพและรายได้โดยไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน ในโครงการจะเน้นการใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น ไผ่ ดินฟางข้าว การออกแบบจากข้อจำกัดของวัสดุธรรมชาติ ในเรื่องของอายุการใช้งาน ความแข็งแรง ความทนทาน การออกแบบผังในเรื่องของภาคการเกษตรการปลูกพืชหมุนเวียน การทำนา ขั้นบันได การคิดในเรื่องของการเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูก การออกแบบให้โครงการเกิดความ ยั่งยืน