สถานบำบัดยาเสพติดด้วยกระบวนการชุมชนบำบัด

Therapeutic Community Drug Rehabilitation Center

Danaipon Yiamsuriyong

ดนัยพร เยี่ยมสุริยงค์

Advisor: อ.ปิยะ ไล้หลีกพาล


Concept

รูปแบบสถานบำบัดยาเสพติดที่ไม่ได้เป็นรูปแบบสถานบำบัดโดยตรง แต่เปรียบเสมือนบ้าน ที่รับผู้ที่ต้องการบำบัดยาเสพติดโดยทุกคนจะเข้ามาอยู่อาศัยโดยเป็นรูปแบบครอบครัว ดูแลซึ่งกันและกันภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นจำลองสภาพสังคม การอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ผู้มาบำบัดได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่น เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับยาเสพติดใหม่ให้สามารถดำเนินชีวิตใหม่ได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด และกลับไปใช้ชีวิตเดิมในสังคมปกติได้