อิฐ : โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอิฐมอญ

BRICK : Mon Brick Study and Development Center

THANAPONG NA NAKORN

ธนพงศ์ ณ นคร

Advisor: อ.ปิยะ ไล้หลีกพาล


Concept

แนวความคิดหลักในการออกแบบ คือ การสื่อสารและการแสดงพลัง 
ความสง่างาม ความคงทนแข็งแรง และต้องการที่จะแสดงคุณค่า ประสิทธิภาพ ของอิฐดินเผาออกมา ผ่านสถาปัตยกรรมให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าอิฐนั้นจะต้องอยู่คู่คนไทยไปอีกชั่วกาลนาน โดยมุงเน้นให้รูปทรงของตัวอาคารไม่หวือหวาและยังคงความเป็น Massive Form อีกทั้งที่ตั้งของโครงการเป็นพื้นที่มีภาพลักษณ์ของการใช้อิฐจึงทำให้อิฐดูมีคุณค่าเพิ่มขึ้น การออกแบบนั้นรูปทรงยังคงความเป็น Massive Form แต่ที่ว่างภายในต้องมีความโปล่ง และโล่ง ซึ่งจะตรงข้ามกับรูปทรงอาคาร เพื่อประหยัดพลังงานให้กับตัวอาคาร และทำให้ที่ว่างภายในสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้