เกษตรกรรมในเมือง

URBAN AGRICULTURE

ARISA RODAUM

นางสาวอริสา รอดอ่วม

Advisor: อ.ณฤทัย เรียงเครือ


Concept

เกษตรกรรมสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทยมาโดยตลอดเพราะเกษตรกรรม เป็นแหล่งของอาหารบำรุงกายและอาหารใจและที่ไม่เป็นอาหารแต่มีความจำเป็นโดยเฉพาะที่อยู่อาศัย เกษตรกรรมจึงเป็นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม และ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ ที่อยู่อาศัย ถ้าเราลองนำทั้งสองสิ่งเข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน ให้เป็นทั้งที่อยู่ ที่ทำกิน ของกลุ่มคนต่างๆเกิดเป็นรูปแบบเกษตรในเมืองที่สร้างคุณค่าให้กับการดำรงชีวิตในปัจจุบันที่ดีขึ้น

แนวความคิดในการออกแบบโครงการชุมชนเกษตรในเมืองเป็นโครงการที่มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อการเกษตรในเมือง วีธีการปลูกผัก ทั้งแบบไฮโดรโปนิกส์ อควาโปนิกส์ และแบบต่างๆเพื่อมาพัฒนาประยุกต์ใช้กับ สถาปัตยกรรม เพื่อให้กลุ่มคนที่สนใจนั้นได้เรียนรู้และศึกษาเพื่อนำกลับมาใช้กับชีวิตประจำวันของตนเอง ซึ่งโครงการนี้ได้นำการปลูกผักแบบไร้ดิน และแบบต่างๆ มาเชื่อมโยงกับบ้านพักอาศัย ให้คนและการเกษตรมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ผลงานการออกแบบ โดยออกแบบตามแนวความคิดเบื้องต้นในการออกแบบ และวางผังตามสภาพภูมิประเทศ โดยคำนึงนึกถึงสภาพแวดล้อมบริบทใกล้เคียง และนำองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับเกษตรกรรมในเมืองเพื่อให้มีความสัมพันธ์กัน ทำให้กลุ่มคนที่สนใจในการเกษตร มีพื้นที่ในการทำการเกษตรอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น