ภาวะปรสิตในชีวิตประจำวันและชุมชนเมือง

PARASITISM IN DAILY AND URBAN

SUMEK WONGKITJAROEN

นายสุเมฆ ว่องกิจเจริญ

Advisor: อ.จรรยา ผลประเสริฐ


Concept

นอกจากปรสิตในทางชีววิทยา (biology) แล้วในชีวิตประจำวันเรายังมีปรสิตอยู่รอบๆตัวเราเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น การต่อเติมห้องหรือบ้าน ซึ่งตัวบ้านเองทำหน้าที่เป็นโฮสต์และส่วนที่ต่อเติมทำหน้าที่เป็นปรสิต หรือแผงลอยตามฟุตบาทก็เป็นปรสิตเหมือนกัน ซึ่งปรสิตในชีวิตประจำวันเราก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่าง ปัจจัยที่ทำให้เกิดปรสิตในชีวิตประจำวันขึ้นมาจากหลายสาเหตุ ซึ่งแต่ละที่ที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแต่ละชุมชน ดังนั้นปรสิตทางสถาปัตยกรรมจึงเป็นตัวแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนและสามารถผลักดันให้ชุมชนนั้นๆแข็งแรงขึ้นได้ จึงเป็นสาเหตุที่นำแนวความคิดนี้มาประยุคใช้กับพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดและทำให้ปัญหาต่างๆนั้นหมดไป