ศูนย์เรียนรู้ชุมชนใต้ทางด่วน

UNDER EXPRESSWAY COMMUNITY LEARNING CENTER

Thanchanok Keankran

ธันย์ชนก แก่นการ

Advisor: ผศ.ธราดล เสาร์ชัย


Concept

การนำโครงสร้างอาคารระบบ Modular เข้ามาใช้เพื่อสอดแทรกพื้นที่ใต้ทางด่วน ซึ่งในพื้นที่ใต้ทางด่วนนั้น จะมีเสาตอม่อห่างกันเป็นระยะ ๆ การสอดแทรกระบบ Modular เข้าไปนั้นจะเป็นการสร้างพื้นที่ระหว่างระยะของเสาตอม่อ และใช้พื้นที่สีเขียวทั้งในแนวราบ และแนวดิ่งเพื่อเชื่อมพื้น