สถาปัตยกรรมไคเนติกส์ : การออกแบบลักษณะการทำงานของโครงสร้างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้สำหรับส่วนต่อขยาย TCDC

Kinetic Architecture: Design Functional Characteristics of Transformable Structures for Project Extension TCDC

Kran Promna

นาย กานต์ พรหมณะ

Advisor: ผศ.กนกวรรณ อุสันโน


Concept

เกิดจากสัญลักของ TCDC คือ ใบตองห่อขนมใส่ใส้ รูปแบบของ “ขนมใส่ไส้” เป็นขนมไทยๆ ที่ห่อด้วยใบตอง กลัดด้วยไม้กลัด ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบที่เป็นต้นฉบับของไทยโดยนำไคเนติกส์ ที่มีแนวความคิดมาจากห่อของขนมใส่ใส้หลายๆ แบบเพื่อนำมาวิเคราห์ลักษณะการเคลื่อนที่ ความเหมาะสมในการนำไปใช้ในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำมาการลดทอนด้วยรูปแบบนำเสนออย่างเรียบง่าย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการพับเป็นตัวเชื่อมโยงที่ว่างเข้าด้วยกัน ซึ่งต้องการให้ส่วนหนึ่งเชื่อมต่อกับ TCDC และมองจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามไม่บดบังตัวอาคารเดิมโดยพื้นที่ว่างออกแบบเป็น Plaza ซึ่งตรงกับความต้องการของ TCDC ที่จะทำ Creative District เจริญกรุง ซึ่งต้องลานพื้นที่กิจกรรมเพื่อแสดงออกทางมาเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงกระตุ้น