ศูนย์กีฬา สำหรับผู้สูงอายุ

SPORT CENTER FOR ELDERLY

CHEERAPHAT THUBTHONG

นางสาวจิราพัชร ทับทอง

Advisor: ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล


Concept

ยึดแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการออกแบบทีเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุโดยใช้ทฤษฎีวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมความปลอดภัย มีผู้ดูแลเป็นพิเศษ มีโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และให้ความสำคัญในการลดข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าทำกิจกรรมได้โดยตนเอง มีการแบ่งสัดส่วนของผู้ใช้หลัก และกลุ่มผู้ติดตามอย่างชัดเจน โดยใช้ธรรมชาติเป็นตัวกลางในการกั้นระหว่างกิจกรรม แนวคิดนี้เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย โดยไม่ไห้การปฏิสัมพันธ์ในส่วนพื้นที่กิจกรรมแต่ละส่วนถูกตัดขาดกันโดยสิ้นเชิง เป็นศูนย์กีฬา ที่สามารถใช้ทุกส่วนของพื้นที่ ในการทำกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้ทุกส่วน โดยใช้กิจกรรมเป็นจุดเชื่อต่อ ภายใต้แนวความคิดวิทยาศาสตร์การกีฬา