สติบำบัด

Mindfulness Therapy

Sudarat Phettong

นางสาวสุดารัตน์ เพชรทอง

Advisor: ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล


Concept

ออกแบบรูปทรงโดยนำองค์ประกอบของเส้นศิลป์ที่ให้ความรู้สึกวุ่นวาย และสับสน โดยจะออกแบบให้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมี Center ของการกิจกรรมในแต่ละส่วน ซึ่งจะออกแบบเปิดเป็นที่ว่าง จะนำธรรมชาติเข้ามาเป็นสื่อของการตัวแปรของความรู้สึก รวมถึงมิติของการมองเห็น จากจุด1 ไปยังจุดที่2 มิติของประสาทสัมผัส ระหว่างธรรมชาติถึงมนุษย์