พฤติกรรมและความเคยชินในการคมนาคมของคนกรุงเทพ : ศูนย์กลางขนส่งมักกะสัน กรุงเทพมหานคร

BEHAVIOR AND HABIT OF BANGKOK PEOPLE COMMUTATION : TRANSPORTATION HUB, BANGKOK

Orawanya Karapim

นางสาว อรวรรยา การะพิมพ์

Advisor: อ.จรรยา ผลประเสริฐ


Concept

จากประเด็นที่สนใจคือ พฤติกรรมการสัญจรและความเคยชินในการเดินทางของคนในกรุงเทพ ก็จะสรุปได้ว่าคนในกรุงเทพส่วนใหญ่นั้นจะมีพฤติกรรมในการสัญจรก็คือจะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมากกว่าการพึ่งพาระบบการขนส่งสาธารณะ จากการศึกษานั้นพบว่า ในกรุงเทพนั้นได้มีการพัฒนาสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (สาธารณะ ทางด่วนและอุโมงค์ต่างๆ) ก่อนที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณ (รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟความเร็วสูง รถเมย์ ต่างๆ) จึงทำให้ระบบขนส่งสาธารณะนั้นไม่มีประสิธิภาพที่จะมาอำนวยความสดวกให้กับประชาชน จึงทำให้เกิดการมองระบบขนส่งไปในทางลบ ทั้งที่เราสามารถที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิธิภาพในการใช้งานอย่างเต็มที่ หากพัฒนาในข้องนี้ได้ก็จะส่งผลทำให้ประชาชนนั้นเปลี่ยนทัศนคติต่อระบบขนส่งได้เป็นอย่างดี และจะทำให้พฤติกรรมในการใช้รถบนถนนนั้นน้อยส่ง ปัญหาการจราจรก็จะลดลงเช่นกัน