สถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่อพัฒนาการทางร่างกาย

Architecture to promote learning on physical development

Sarayut Wonglakorn

นายศรายุทธ วงษ์ละคร

Advisor: ผศ.ณัฐวุฒิ อัศวโภวิวงศ์


Concept

แนวความคิดของการเลือกประเภทโครงการนั้นได้มาจากการศึกษาประเด็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู้ความรู้สึกประเด็นทางศึกษาที่ทำให้ได้ข้อสรุปในการออกแบบโครงการ

โครงการมีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์เยาวชนเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และศูนย์กีฬาในร่ม เป็นการส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันภายในโครงการมุ่งเน้นให้การใช้งานในโครงการของแต่ละส่วนเกิดพื้นที่ว่าง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลที่เข้ามาใช้งาน ได้เกิดการปฏิสัมพันธ์เพื่อมาทำกิจกรรมร่วมกัน พบปะผู้คนใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์กันภายในกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนความคิดกัน

ลักษณะรูปทรงและที่ว่างอาคารจะโอบล้อมรอบพื้นที่ส่วนกลาง ให้ตัวอาคารเป็นตัวเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างอาคาร-อาคาร และพื้นที่ส่วนกลางก็จะทำหน้าที่เป็น Circulation เพื่อเป็นตัวจ่ายฟังก์ชั่นหนึ่งไปอีกฟังก์ชั่นหนึ่ง ทำให้รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และทำให้รู้สึกว่าฟังก์ชั่นไม่หยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด