สถาปัตยกรรมที่อยู่ร่วมกับน้ำ

ARCHITECTURE WITH WATER

PHONGSIT PIMPARNUWAT

นาย พงษ์สิทธิ์ พิมพาณุวัฒน์

Advisor: ผศ.กนกวรรณ อุสันโน


Concept

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วม มากขึ้นเรื่อยๆ การต่อสู้ธรรมชาติจึงไม่ใช่ทางออกของปัญหา การอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงกลายเป็นประเด็นที่สนใจจึงวิเคราะห์โครงการ โดยคิดภาพรวมของโครงการในแง่ของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติต่อความต้องการของมนุษย์จากปัจจัยสี่จึงศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จึงเกิด “สถาปัตยกรรมที่อยู่ร่วมกับน้ำ” ขึ้น มีหัวใจหลักคือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ แล้วดัดแปลงปัญหาให้กลายเป็นการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างฐานอาหารของตัวเอง และยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ภายในโครงการ มีสถาปัตยกรรมที่รองรับความต้องการของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปเป็นแนวทางต้นแบบในการพัฒนาขยายโครงการในอนาคต ทั้งนี้ที่กล่าวมายังมีพลังงานแฝงทั้งในเรื่อง การรักษาธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว เพื่อลดสภาวะโลกร้อนได้และยังสามารถเป็นภาพลักษณ์ของพื้นที่ ที่สื่อให้เห็นถึงการพัฒนาที่ยังยืน และการคมนาคมที่เปลี่ยนไป

จุดมุ่งหมายของโครงการนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วม เพื่อให้มนุษย์สามารถยังคงดำรงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยใช้ทฤษฎีในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมมาช่วยในการ วางผัง การจัดวางพื้นที่ใช้สอยต่างๆที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมและเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปศึกษาเพื่อพัฒนาในเชิงสถาปัตยกรรมในอนาคตหลังจากนี้

การออกแบบสถาปัตยกรรมในเชิงแก้ปัญหานั้นจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่อนาคตที่ยังยืน สถาปัตยกรรมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของคนในสังคม ทั้งปัจจุบันและในอนาคต

ทั้งนี้ การเรียนรู้และศึกษาเพื่อทำความเข้าใจ และลงมือทำนั้นจะทำให้เราเข้าใจ ความหมาย และขั้นตอนในการสื่อสารทางสถาปัตยกรรมมากขึ้น ไม่มีคำว่าถูกหรือผิดในการพัฒนาความคิด ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน