สถาปัตยกรรมเพื่อบุคคลออทิสติก

Architecture of Autism

Thanwathep Khaogsam-ang

นายธันวเทพ ขาวสำอางค์

Advisor: ผศ.กนกวรรณ อุสันโน


Concept

โดยการออกแบบจะเป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้ฝึกอาชีพและที่พักอาศัยระหว่างการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถช่วยเหลือตัวเองและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้ โดยมีสถาปัตยกรรมเป็นตัวกลางในการช่วยฟื้นฟูบุคคลออทิสติก ทั้งในเรื่องการออกแบบที่ส่งผลต่อจิตใจ ความรู้สึก สิ่งแวดล้อม บริบทโดยรอบ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ให้บุคคลออทิสติกสามารถเรียนรู้และฟื้นฟูได้ทั่วทั้งโครงการ