ไม้ยางในงานสถาปัตยกรรม : โครงการค่ายลูกเสือ

Rubberwood in Architecture : An application to a boy scout center

APISITH KUNTAJAN

นาย อภิสิทธิ์ คันธจันทร์

Advisor: ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์


Concept

จุดเริ่มต้นของโครงการ เกิดขึ้นจากการที่จะทำอย่างไรในการวัสดุทางธรรมชาติที่สามารถนำมาหมุนเวียนและนำมาใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยได้พบว่าการเลือกใช้ไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจจะทำให้หน้าดินเสียหาย จึงได้มีความคิดที่ว่าจะใช้ไม้ที่มีอยู่แล้วในการนำมาหมุนเวียน และไม้ที่เลือกก็คือ ไม้ยาง เพราะไม้ยางเป็นไม่ที่มีการหมุนเวียนได้และสามารถนำมาทำเป็นสถาปัตยกรรมจากเหตุผลดังกล่าวจึงไปศึกษาเกี่ยวกับไม้ยางและคุณสมบัติที่สามารถทำได้ โดยไม้ยางเป็นเนื้ออ่อน แต่มีความยืดหยุ่นสูง และศึกษาถึงข้อดีข้อเสีย หาข้อจำกัดของไม้ยางเพื่อนำมาออกแบบในงานสถาปัตยกรรม จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี และการทดลอง จนได้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาออกแบบรอยต่อต่างๆและนำมาประกอบกันจนเกิดตัว module แล้วจึงนำ module ที่ได้นำไปออกแบบตัวอาคาร การวางผัง ที่ทำให้เกิดการวางรูปซ้ำๆ จากตัว module