คอนโดมิเนียมอาคารสำเร็จรูป

PREFABRICATION CONDOMINIUM

Kittipong Mungtisan

นาย กิตติพงศ์ มุงธิสาร

Advisor: อ.ภาวิณ สุทธินนท์


Concept

Prefabrication อาคารสำเร็จรูป เปรียบเสมือนชิ้นส่วนตัวต่อ LEGO ที่นำแต่ละชิ้นเข้ามาประกอบกันจนเกิดเป็นก่อนหนึ่งก่อน

โดยในหลักแนวความคิดนี้จะพูดถึงพื้นที่ที่ถูกคิดค้นด้วยหลักการ Precast แล้วจึงนำมาประกอบเป็นตัวอาคาร โดยจะนำ conceptual นี้ เข้าไปใช้ในการออกแบบตั้งแต่การวางผัง ตลอดจนถึงการวาง planning การวางพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคาร ตามระยะที่เกิดขึ้นจริง โดยภายในโครงการนั้นจะใช้ขนาดที่ขนส่งได้ง่าย โดยจะมีความกว้าง 1.20 เมตร

อีกทั้งแนวความคิดนี้ยังสามารถลดมลพิษทางการก่อสร้าง อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม อีกด้วย