โรงพยาบาลระบบประสาทและสมองโดยดนตรีบำบัด

Nervous and Brain Hospital by Music Therapy

Khachonsak Konkhao

นายขจรศักดิ์ ก้อนขาว

Advisor: อ.ชนกพร ไผทสิทธิกุล


Concept

ในปัจจุบันผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและสมอง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และควรได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามกระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอน และในกลุ่มคนที่มีโอกาสจะเป็นโรคทางระบบประสาทและสมอง มากที่สุดจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ เพราะโรคทางระบบประสาทและสมอง ส่วนใหญ่จะเป็นผลพวงมาจากโรคที่เกี่ยวเนื่องกันมา โดยกลุ่มผู้สูงอายุมักจะมีโรคที่จะทำให้เป็นโรคทางระบบประสาทและสมองเป็นเปอร์เซ็นที่มากนอกจากนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่าวโรคทางระบบประสาทและสมอง ที่กลุ่มที่เกิดโรคและยังไม่เกิดโรค โดยจะมีแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ตลอดถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโอกาสเป็นโรคทางระบบประสาทและสมอง มากกว่ากลุ่มอื่นให้มีโอกาสเกิดโรคลดน้อยลง และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นๆ ไปพร้อมๆกัน

และในการบำบัดฟื้นฟูทางกาย ดนตรีถูกนามาใช้บำบัดการพูด การหายใจ การขยับข้อต่อหรือการออกกำลังกล้ามเนื้อซึ่งหากไม่มีดนตรีช่วยก็อาจจะน่าเบื่อหรือเจ็บปวด และยังกระตุ้นการเข้ากลุ่มของผู้ป่วยหรือบุคคลที่กลัวการเข้าสังคมจากปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจ นักดนตรีบาบัดจะออกแบบกิจกรรมดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การขยับร่างกาย การเต้นรำ การฟังเพลง การเล่นเครื่องดนตรี หรือการพูดคุยกันเกี่ยวกับเนื้อเพลง และใช้เทคนิคต่างๆ ขึ้นกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย เป้าหมายของการบำบัด มีการใช้องค์ประกอบของดนตรี ได้แก่ สไตล์ ทำนอง เนื้อเสียง จังหวะ ความดัง อารมณ์เพลง รูปแบบและเนื้อหาของเนื้อเพลง และยังต้องวางโปรแกรมอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความชอบ ความสามารถและข้อจากัดทางกาย รวมถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วยด้วย ในแง่พฤติกรรมบาบัด การเล่นดนตรีหรือการฟังดนตรีจะช่วยสร้างเงื่อนไขด้านบวก กิจกรรมดนตรีบำบัดยังเสมือนเป็นรางวัลที่ผู้ป่วยได้รับจากความเพลิดเพลินใจกับเพลงพวกเขาร้องหรือดนตรีที่เขาแสดง