ศูนย์บำบัดผู้ติดสารเสพติด

SUBSTANCE ABUSE TREATMENT CENTER

Junjira Jaidum

นางสาวจันทร์จิรา ใจดำ

Advisor: อ.ณฤทัย เรียงเครือ


Concept

เนื่องจากปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ล้วนมาจากสาเหตุของการเสพสารเสพติด ส่งผลทำให้กระทบด้านต่างๆ ในสังคม ก่อให้เกิดปัญหาและความวุ่นวายขึ้น จึงมีการรณรงค์ การปราบปราม การจับกุมผู้ติดสารเสพติดแต่เป็นการแก้ไขปัญหาได้ในช่วงระยะเวลาสั้นผู้เสพไม่ได้สามารถเลิกได้อย่างถาวรและไมได้ช่วยให้ผู้เสพติดมีจำนวนลดน้อยลง

ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบโครงการเกี่ยวกับการบำบัด รักษาผู้ที่ติดสารเสพติดขึ้น เพราะผู้ที่ติดสารเสพติดเหล่านี้เป็นผู้ที่น่าเห็นใจ ไม่ได้รับการยอมรับและให้เกียรติเหมือนคนปกติในสังคม โดยที่โครงการนี้จะเป็นโครงการที่บำบัด รักษาทั้งทางการแพทย์และทางธรรมชาติ จากโปรแกรมการรักษาจะมีในรูปแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามสภาพและระยะเวลาการติดสารเสพติด รวมถึงความรุนแรงของผู้ป่วยด้วย เพื่อให้ผู้ที่ติดสารเสพติดอยากเลิกจะมีการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวและเจ้าหน้าที่มีจำนวนที่เพียงพอ มีพื้นที่และตัวอาคารที่เอื้องต่อการทำกิจกรรมและบำบัดรักษา เพื่อให้เกิดแรงผลักดันและแรงจูงใจในการเลิกเสพสารเสพติด มีการรักษาที่ตอบสนองความต้องการเลิกยาอย่างมีคุณภาพเห็นผลมากที่สุด และสามารถเลิกสารเพสติดได้อย่างถาวร ทำให้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข