ที่ว่างกับการทำสมาธิ : รีสอร์ทเพื่อการทำสมาธิ

MEDITATION SPACE : MEDITATION RESORT

NAKWAN PULSOMBUT

นางสาว นาขวัญ พูลสมบัติ

Advisor: อ.จรรยา ผลประเสริฐ


Concept

สมาธิ (MEDITATION) เป็นจุดเริ่มต้นในการทำทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนก็ตาม มนุษย์ทุกคนต้องการสมาธิทุกช่วงเวลาของชีวิต แม้กระทั่ง การนอนก็นับเป็นการทำสมาธิที่ดีที่สุดของมนุษย์ สมาธิ นั่นสามารถฝึกฝนได้ในทุกอิริยาบถ สังเกตว่าเวลาเราอ่านหนังสือใจเราก็จะเป็นสมาธิ แต่ถ้าเราอยากให้ใจเราเป็นสมาธิมากขึ้นเราก็สามารถที่จะฝึกฝนได้ และการฝึกฝนนั้นก็สามารถทำได้ทั้งนั่ง นอน ยืน เดิน และในทุกๆช่วงเวลา

แนวความคิดหลักของโครงการนี้คือ การศึกษาที่ว่างทางสถาปัตยกรรมกับการทำสมาธิของมนุษย์ รูปแบบของที่ว่างทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมใดบ้างที่สามารถเป็นการกระตุ้นให้เกิดความนิ่งสงบ ความเงียบ ทำให้เกิดสมาธิและที่สำคัญเกิดการพักผ่อนจากภายในได้มากที่สุด องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ จึงต้องนำองค์ประกอบทางธรรมชาติเข้ามาผสมผสานกันจึงจะทำให้เกิดที่ว่างที่ทำให้เกิดความสงบและเกิดการทำสมาธิที่ดีที่สุด