โครงการศนูย์เรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำแม่กลอง

MAEKLONG WATERFRONT LIFESTYLES LEARNING CENTER

-

นางสาว ชุติสรา สุขใส

Advisor: ผศ.ธราดล เสาร์ชัย


Concept

การนำเอาบริบทที่เป็นท้องร่องมาใช้ในการออกแบบโดยการนำเส้นท้องร่องเดินมาใช้และการนำเอาเอาเอกลักษณ์ชานต่างระดับวัสดุมาใช้ในการออกแบบโดยมีการกำหนดที่ว่างจากรูปแบบของสวนมะพร้าวท้องร่องลำประโดง และส่วนปิดล้อมจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาวสวนริมน้ำที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทั้งภายในภายนอกอาคาร