ระบบประสานทางพิกัด : โครงการพัฒนาชุมชนพหลโยธิน47

Modular System : Community Development of Phaholyothin 47

Kampol Inpichai

นาย กำพล อินภิชัย

Advisor: อ.ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์


Concept

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการออกแบบอาคารด้วยระบบประสานทางพิกัด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลชิ้นส่วนสำเร็จรูป และวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปอื่น ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบงานก่อสร้างห้องชุดด้วยระบบประสานทางพิกัด ส่วนข้อมูลวัสดุก่อสร้างนั้นจะเลือกพิจารณาเฉพาะชนิดที่สามารถออกแบบให้เข้าระบบประสานทางพิกัดได้ เพื่อนำมาออกแบบแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่มีความจำกัดในขนาด ความแออัดของพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในพื้นที่

Model