การประยุกต์ใช้การระบายอากาศเชิงกลแบบธรรมชาติในอาคารพักอาศัยรวม

AN APPLICATION OF STACK EFFECT DESIGN IN MULTI-STOREY HOUSING PROJECT

-

นายณัฐพงษ์ ตงคำ

Advisor: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์


Concept

ประเด็นแนวคิดในการศึกษาคือนำเอาทฤษฎีการระบายอากาศโดยธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ โดยอิงหลักการจากทฤษฎี ระบบการระบายอากาศเชิงกลทั้งตามตั้ง(Stack Ventilation) และตามนอน(Cross Ventilation) มาเป็นหัวใจหลักในการออกแบบ โครงการและการวางผังโครงการ โดยใช้โครงการเคหะเอื้ออาทร ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งมีปัจจัยเหมาะสมกับประเด็นที่ศึกษา มาใช้เป็นกรณีศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์

Model