พื้นที่ระหว่างกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอกซ์ เจนเนอเรชั่นวาย : อาคารสำนักงาน

BETWEEN SPACE FOR GEN X AND GEN Y : OFFICE BUILDING

Munlika Simmala

นางสาวมัลลิกา สิมมะลา

Advisor: อ.ภาวิณ สุทธินนท์


Concept

จากประเด็นการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นเอกซ์ (GEN X) และเจนเนอเรชั่นวาย (GEN Y) ซึ่งถูกแบ่งตามช่วงเวลา ทำให้เกิดคุณลักษณะมุมมองการใช้ชีวิตที่มีความแตกต่าง ปัจจัยแวดล้อมตามช่วงเวลาการใช้ชีวิตของคน 2 กลุ่ม นำมาซึ่งการศึกษาคุณลักษณะแตกต่าง มุมมองที่มีต่องานสถาปัตยกรรม การรับรู้ด้านความรู้สึกที่ส่งผลมาจากพฤติกรรมติดตัว ทำให้เกิดความรู้สึกของกลุ่มคนที่ไม่เหมาะกับพื้นที่นั้นๆ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาออกแบบพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มคน 2 เจนเนอเรชั่น ประชากรกลุ่มใหญ่ ที่มีพฤติกรรม คุณลักษณะเฉพาะที่ต่างกัน โดยใช้หลักการรับรู้ของมนุษย์ต่อที่ว่าง และองค์ประกอบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมมาปรับใช้ในการออกแบบ