ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลาดลาดชะโด

Latchado Community learning center

-

นายธนกร โพธิ์นุช

Advisor: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์


Concept

รักษาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้มากที่สุด ส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ให้คนในชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาชุมชนให้ทันสมัย