แสง, เงา และความรู้สึก : โครงการฌาปนสถาน

LIGHT, SHADOW AND EMOTION : CREMATORIUM

PEERAWAT MEEKUM

นาย พีระวัฒน์ มีคำ

Advisor: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์


Concept

ฌาปนสถานได้แนวความคิดในการออกแบบมาจากการศึกษาเรื่องแสง,เงากับความรู้สึก ซึ่งจะมีองค์ประกอบต่างๆในการจัดการเรื่องของแสง,เงา เช่น องค์ประกอบของสัดส่วน ความสูง ความกว้าง ความยาว ทิศทางของแสง เป็นต้น ซึ้งจะเป็นนำเอาส่วนประกอบต่างๆ มาเชื่อมต่อหรือเป็นการกำหนดความรู้สึกของคนที่เข้ามาสู่พื้นที่นั้นๆ

Model