เคหะชุมชนแรงงานพม่า

MYANMAR LABOUR HOUSING

TEE WESAPHO

นาย ธีร์ เวชโพธิ์

Advisor: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์


Concept

แนวความคิดในการสร้างโครงการขึ้น ให้เป็นการลดสะภาพหนาแน่น และการขยายของเมืองปากน้ำชุมพร ซึ่งโครงการนี้สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันของแรงงานผู้มีรายได้น้อย ให้มีปติสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในพื้นที่ปากน้ำชุมพรประสบปัญหาเรื่องขยะจากทะเล และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ดังนั้นในโครงการจึงได้มีการจัดพื้นที่ในการประกอบอาชีพของแรงงานผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากอาหารทะเลซึ่งเป็นอาชีพหลักอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยจะเน้นเรื่องห้องพักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุงสุดของผู้ที่มาพัก