การเคลื่อนที่ของอากาศในงานสถาปัตยกรรม :ตลาดชุมชนถนอมมิตร

VENTILATION IN ARCHITECTURE : THANOMMIT MARKET

Phongphat Ketkaeo

นาย พงษ์พัฒน์ เกตุแก้ว

Advisor: ผศ.กนกวรรณ อุสันโน


Concept

การออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ได้โดยการใช้พลังงานน้อยที่สุด เป็นการนำการเคลื่อนที่ของอากาศเข้ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรม โดยมีการออกแบบและคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบและเข้ามาช่วยในเรื่องของการระบาย กลิ่น ควัน ของพื้นที่การใช้งาน โดยการวิเคราะห์และนำทฤษฎีการเคลื่อนที่ของอากาศเข้ามาใช้ เพื่อให้อาคารนั้นมีอากาศเคลื่อนที่เข้าและระบายอากาศออกได้อย่างสะดวก ทำให้ตัวอาคารไม่มีความร้อนสะสมและเกิดความเย็นภายในอาคาร