สถาปัตยกรรมเชิงอำนาจ : โครงการศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

POWER ARCHITECTURE : BANGKOK CITY HALL PROJECT

Woradit Kaiyawong

นาย วรดิศ ไกยวงศ์

Advisor: ผศ.ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์


Concept

ศาลาว่าการได้แนวความคิดในการออกแบบมาจากการถอดองศ์ประศิลป์ทั้ง 5 อย่าง จากสถาปัตยกรรมอำนาจในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะมีรูปทรงและเอกลักษณ์ที่มีความเฉพาะตัว คือ การนำองศ์ประกอบที่ศึกษาในประเด็นสถาปัตยกรรมอำนาจนำมาออกแบบอาคารศาลาว่าการให้มีรูปทรงของอาคารที่มีเอกลักษณ์และสื่อถึงอำนาจ จึงจำเป็นต้องมีแนวคิดในการออกแบบโครงการให้โครงการนี้สื่อออกมาถึงประเด็นที่ศึกษาให้อาคารมีจุดเด่น ทั้งในเรื่องความสมมาตร เอกภาพ จังหวะ สัดส่วน และการเน้น เป็นองศ์ประกอบหลักในการคิดและออกแบบโครงการ

Design