สถาปัตยกรรมเพื่อการปฎิบัติธรรม

ARCHITECTURE FOR MEDITATION

PACHARAPON LIMEKEW

นาย พชรพล เหลี่ยมแก้ว

Advisor: ผศ.ธราดล เสาร์ชัย


Concept

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาที่นำแนวคิดในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้มุ่งไปสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนตามหลักเหตุผล โดยใช้ ธรรมะ และ ธรรมชาติ ตามแนวทางของท่านพุทธทาสเพื่อให้ผู้คนได้อยู่กับตัวเองหลุดพ้นจากความวุ่นวายในสภาวะแห่งจิตใจ ใช้ธรรมะเข้ามาขัดเกลาจิตใจเพื่อทำให้เกิดสติปัญญา

แนวคิดการวางผังมาจากหลักคำสอนของของพระพุทธเจ้าที่มุ่งสู่นิพานตามความหมายของท่านพุทธทาสโดยเป็นนิพพานน้อยๆให้เกิดชั่วขณะหนึ่งก่อนก็ได้ มีหลัก 3 ประการคือ 1.การรู้แจ้งเห็นจริง 2.การปล่อยวาง 3. ความว่างเปล่า

  1. การรู้แจ้งเห็นจริง โดยใช้หลักอริยสัจ4 เป็นเครื่องมือแห่งการดับทุกข์ ที่แสดงออกมาในรูปแบบ ศิลปธรรม,หลักคำสอน และสวนแห่งการเรียนรู้โดยมี space นิทรรศการถาวร(มโหรสพทางวิญญาณ) ,ห้องสมุด และสวนปัจจสมุทร
  2. การปล่อยวาง คือการทำจิตใจให้สงบปล่อยวางลดละเลิกต่อกิเลสหลุดจากสภาวะที่วุ่นวาย อยู่กับตัวเองโดยใช้หลักปฏิบัติของธรรมะเข้ามาทำให้เกิดความสงบ โดยมี space ห้องปฏิบัติธรรม,ลานปฏิบัติธรรม
  3. ความว่างเปล่า นิพพานที่แท้จริงคือความว่างเปล่า คือตัวเราเท่านั้นที่จะพบกับนิพพาน การได้อยู่กับธรรมชาติได้สัมพัสกับความว่างเปล่า โดยมี space ลานหินโค้ง