สถาปัตยกรรมเชิงโต้ตอบ : โครงการอาคารบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชชาย

INTERACTIVE ARCHITECTURE : PSYCHIATRIC TREATMENT FOR MEN PROJECT

Weerachon Songkhunthod

นาย วีรชน โสงขุนทด

Advisor: อ.ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์


Concept

ผลสรุปในการออกแบบเป็นการพยายามตอบโจทย์ผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองที่ว่างและส่งผลในการบำบัดรักษาของผู้ป่วยจิตเวชโรคซึมเศร้าได้ในระดับหนึ่ง เมื่อการแสดงออกทางสถาปัตยกรรมต่อความรู้สึกมนุษย์ ได้แก่เส้นสาย ระนาบ สีสัน ผิวสัมผัส แสงและเงา จะเป็นตัวแทนของภาษาทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลการรับรู้ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส ต่อมาลักษณะของบริบบท สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นลักษณะของที่ว่างของที่ตั้งมีความน่าสนใจ และมีเรื่องราวที่สอดคล้อง สามารถกำหนดให้เกิดกระบวนการออกแบบ เพราะลักษณะ ที่ตั้งที่ส่งผลต่อกิจกรรมของผู้ป่วยที่หลากหลาย รวมทั้งการสัญจร (Circulation) ขนาดพื้นที่ (Size Space) และระดับการเล่น (Level) มีผลในการออกแบบ เพราะเหตุผลของลักษณะพฤติกรรมผู้ป่วยสามารถสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันได้

การออกแบบส่วนหนึ่งเกิดการคำนึงถึงลักษณะของที่ตั้ง เนื่องจากลักษณะของที่ตั้งโครงการมีขนาดพื้นที่น้อย จึงมีการทดลองระดับหนึ่งในเรื่องของการพยายามหารูปทรงที่เหมาะสม ทิศทางของแสง และเงา หรือรวมไปถึงการออกแบบการจัดวางพื้นที่ใช้สอยในโครงการ

ลักษณะภาพรวมในการออกแบบเป็นการออกแบบในส่วนของการบำบัดรักษาโดยผ่านรับรู้ทางความรู้สึก และมีความต่อเนื่องโดยคำนึงถึงลักษณะที่ว่างของที่ตั้ง(Site) กับกิจกรรมของผู้ป่วยเป็นตัวกำหนดในการออกแบบ ความแตกต่างของที่ว่างจะส่งผลกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดการกระตือรือร้นในการใช้ชีวิต