สถาปัตยกรรมอีสานร่วมสมัย :ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ขอนแก่น

Contemporary Isan Architecture : Thailand Creative & Design Center, Khon Kaen (TCDC Khon Kaen)

Chatcha wongsaree

นาย ชัชวาล วงษารี

Advisor: อ.ปิยะ ไล้หลีกพาล


Concept

เกิดจากการศึกษารูปแบบองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมอีสานในส่วนของ เฮือนและสิม ว่าเป็นอย่างไรแล้วจึงหาวิธีการที่จะพัฒนาและคลี่คลายรูปแบบเพื่อให้เกิดสถาปัตยกรรมที่หลงเหลือกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมอีสานรูปแบบเดิม จึงเกิดเป็นโครงการ TCDC Khon Kaen โดยดึงเอกลักษณ์ความเป็นอีสานให้ออกมาในรูปแบบของ การเข้าถึงโครงการ และ พื้นที่ว่างด้านใน และการแสดงออกของรูปแบบรูปทรงของอาคาร และ ความกลมกลือนของพื้นที่บริบทโดยรอบ จึงเกิดเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมอีสานร่วมสมัย