พื้นที่ความเป็นส่วนตัวในงานสถาปัตยกรรม : โครงการห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

PERSOLNAL SPACE IN ARCHITECTURE : THE LIBRARY OF SUKHOTHAI THAMMATHIRAT UNIVERSITY

KUNTIDA SAOTHONGYAI

นางสาว กุลธิดา เสาธงใหญ่

Advisor: อ.ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์


Concept

หลักการออกแบบโดยการนำตัวแปรสำคัญทั้ง 4 มาออกแบบทั้ง ระยะเว้นว่าง ระดับ ช่องเปิด และ ที่กำบัง มาใช้ในการออกแบบภายนอกตัวอาคารและภายในอาคาร การทำตัวแปรทั้ง 4 มาสร้าง Space ให้เกิดความเป็นส่วนตัวในรูปแบบพื้นที่สาธารณะ

การออกแบบห้องสมุด ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งออกแบบให้กับนักศึกษาและบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้ได้ และยังมีพื้นที่กิจกรรมภายนอกอาคาร ซึ่งมีห้องให้ใช้จำนวนมากและยังออกแบบพื้นที่ให้มีความเป็นส่วนตัว ในการออกแบบความเป็นส่วนตัวของตัวอาคาร ตัวอาคารและนอกอาคารมีความน่าดึงดูดและมีความน่าสนใจ เพราะการนำเอาตัวแปรทั้ง 4 มาเล่น Space ในงาน