ศูนย์เรียนรู้สภาวะการเข้าถึงพื้นที่ด้านการออกแบบเพื่อผู้พิการ

UNIVERSAL DESIGN ACCESSIBILITY LEARNING CENTER

TAWAN PREECHAROEN

นายตะวัน ปรีเจริญ

Advisor: ผศ.ธราดล เสาร์ชัย


Concept

การออกแบบใช้การทดลองการเข้าถึงการเข้าถึง (Accessibility) ของผู้พิการในสถาวะต่างๆที่มีต่องานสถาปัตยกรรมที่มีผลต่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหว การได้ยิน โดยใช้กระบวนการทางสถาปัตยกรรมได้แก่ ที่ว่าง รูปทรง และการรับรู้ต่างๆ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูล พัฒนาพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อผู้พิการ กระตุ้นให้เกิดการทำกจิกรรมในแต่ละพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันในแง่ของสถาปัตยกรรม รูปทรง กลิ่น เสียง ทุกอย่างจะเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบเพื่อให้เกิดลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ทำให้เกิดความคุ้นเคย ยืดหยุ่นต่อการทำกจิกรรม โดยตัวโครงการเป็นสถานที่ให้ความรู้ การฝึกทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้พิการต่อสิ่งอำหน่วยความสะดวกที่เกี่ยวกับหลักการการออกแบบ Universal Design ทำกจิกรรมและบำบัด โดยมีความรู้ทางด้าน Universal Design เป็นกจิกรรมหลักของโครงการ การพัฒนาความรู้ทั้งในด้านการออกแบบเพื่อคนพิการ การใช้พื่นที่ให้เหมาะสมแก่ผู้พิการในรูปแบบต่างๆ โดยกจิกรรมนั้นจะแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ให้สถาปัตยกรรมเป็นตัวดำเนินเนื้อเรื่องของการฝึกทักษะของผู้พิการ พร้อมกับการใช้ธรรมชาติเพื่อมาช่วยในกันทำกจิกรรมและทำการพักผ่อนของในพื้นที่โครงการ การออกแบบที่คนทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียม สถาปัตยกรรมที่ไม่พิการ Universal Design Accessibility Learning Center